An tSochaí

Daonra agus déimeagrafaic

Amhail ó dhaonáireamh 2021, is é 5.1m duine atá i ndaonra na hÉireann. Is é sin an leibhéal daonra is airde a taifeadadh ó roimh an nGorta Mór (1845-52), a raibh meath tapa ar an daonra de bharr ocrais agus eisimirce mar thoradh air. Ó bunaíodh an stát in 1922 go dtí túsbhlianta na 1970í, níor tháinig aon athrú ar an daonra de thart ar 3 mhilliún duine, in ainneoin go raibh ceann de na rátaí torthúlachta b’airde in Iarthar na hEorpa in Éirinn. Mínítear an chontrárthacht fhollasach sin leis na leibhéil arda eisimirce arna spreagadh ag staid measartha lag gheilleagar na hÉireann, go háirithe sna 1950í agus 1980í.

Leis an méadú ar an ngeilleagar sna 1960í, áfach, thosaigh leibhéil an daonra ag méadú agus mar gheall ar dhálaí  an Tíogair Cheiltigh sna 1990í agus 2000í spreagadh imirce ghlan, rud ba chúis le méadú tapa ar an daonra nach bhfacthas riamh ó bhí roimh an nGorta ann. Ba é 3.8m an daonra in 2000. Is ionann figiúr 2022 agus méadú 40% i gcomparáid leis sin. Idir 2016 agus 2022 féin, ba é 7.6% (nó 360,000 duine) an ráta méadaithe. Bhí 190,000 díobh sin mar thoradh ar imirce ghlan.

In ainneoin an mhéadaithe sin, tá dlús daonra íseal fós ag Éirinn de réir caighdeáin Iarthar na hEorpa - 73 duine in aghaidh an km2 in Éirinn i gcomparáid le 280 duine in aghaidh an km2 sa Ríocht Aontaithe agus meán an Aontais Eorpaigh de 109 in aghaidh an km2. Chomh maith leis sin, tá an daonra níos comhchruinnithe i limistéir uirbeacha: tá 40% den daonra iomlán i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath amháin. Tá daonra limistéar cathrach Chorcaí, an chéad chathair eile is mó, díreach os cionn 300,000. Níl ach 10 mbaile agus cathair ina bhfuil daonraí os cionn 30,000 duine, rud a chuireann teorainn le hinmharthanacht na n-eagraíochtaí meán lasmuigh de na mórionaid uirbeacha. Lena chois sin, le leibhéil déine daonra na Lochlannach (i.e. thart ar 30 duine in aghaidh an km2) i limistéir áirithe an láir tíre agus an iarthair, cruthaítear dídhreasacht láidir do sholáthraithe bonneagair teileachumarsáide líonraí leathanbhanda a leathnú sna limistéir sin. Cuireadh iallach ar an stát gníomhú agus tógáil na ngréasán sin a fhóirdheonú go mór tríd an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, atá á chur chun feidhme ag National Broadband Ireland, cuideachta phríobháideach a bunaíodh go sonrach don tionscadal sin.

Cé go bhfuil an daonra óg de réir chaighdeáin an Aontais, tá sé ag dul in aois de réir a chéile freisin: b’ionann daoine os cionn 45 agus 31.5% den daonra i 1971 ach d’ardaigh sé sin go 40.2% faoi 2022. Tá difríochtaí suntasacha in úsáid na meán de réir aoise. Is lú i bhfad a fhéachann daoine óga (faoi 35) ar an teilifís líneach ná a fhéachann daoine meánaosta agus scothaosta. 

Tugtar le fios le figiúirí ón gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide, cé go raibh fóin chliste ag 100% d’úsáideoirí fóin póca 18-24 bliain d’aois, thit an figiúr sin go 47% i measc daoine os cionn 65 bliain d’aois.

Teangacha

Tá dhá theanga oifigiúla in Éirinn, Béarla agus Gaeilge.  Labhraíonn gach duine Béarla a bheag nó a mhór. Tá iarracht shuntasach déanta ag an stát maidir leis an nGaeilge a athbheochan, teanga a bhfuil laghdú tagtha ar a húsáid ghníomhach thar an 19ú haois. Is ábhar éigeantach é an Ghaeilge sa bhunoideachas agus sa mheánoideachas agus tá dhá eagraíocht meán seirbhíse poiblí ann – Raidió na Gaeltachta (a bunaíodh in 1972) agus TG4 (cainéal teilifíse a bunaíodh in 1996) – a chraolann go hiomlán trí Ghaeilge a bheag nó a mhór. In ainneoin sin níor mhaígh ach 40% den daonra go raibh siad ábalta Gaeilge a labhairt i ndaonáireamh 2022. Astu sin, dúirt duine amháin as gach ceathrar nach labhair siad í. Ní dúirt ach 1.4% go labhraíonn siad Gaeilge lasmuigh de chomhthéacs oideachais ar bhonn laethúil. Léirítear é sin sna figiúirí ísle lucht éisteachta/féachana (sciar >2%) a thaifead Raidió na Gaeltachta agus TG4.

Leis na leibhéil measartha ard imirce isteach a taifeadadh in Éirinn ó na 1990í ní hamháin go bhfuil athrú tagtha ar chomhdhéanamh eitneach na tíre ach tá athrú tagtha ar leitheadúlacht teangacha eile freisin.

Léiríodh i ndaonáireamh 2016 gur labhair 13% de chónaitheoirí na hÉireann teanga seachas Béarla nó Gaeilge sa bhaile. Na teangacha ba choitianta a labhraíodh ná Polainnis (113,225), Liotuáinis (30,502), Rómáinis (26,645) agus Portaingéilis (16,737).

Seachas an Ghaeilge, áfach, níl mórán eagraíochtaí meán mionteangacha in Éirinn. Mar thoradh ar phlódú isteach imircigh na Polainne i dtús an 21ú haois tháinig na meáin chlóite Polainnise ghearrshaolacha, ar nós Polska Gazette, chun cinn, agus an forlíonadh Polainnise le heagrán Dé Céadaoin den pháipéar an Evening Herald in 2006 agus 2007. Leis an gcliseadh eacnamaíoch in 2008 thosaigh laghdú fadtéarmach ar mhéid an daonra a rugadh sa Pholainn in Éirinn, rud a d’fhág nach raibh d’eagraíochtaí dá leithéid chomh inmharthana le bheith ag priontáil. Bhog go leor acu ar líne ina ionad sin. Cé go bhfuil na Polannaigh fós ar an náisiúnach aonair neamh-Éireannach is mó a bhfuil cónaí orthu in Éirinn tháinig laghdú 24% ar a líon idir 2016 agus 2022.

Grúpaí Eitneacha agus Reiligiún 

Daonra: Níos Éagsúla agus Níos Éagsúla

Don chuid is mó den 20ú haois bhí leibhéil arda imirce seachtraí ag tarlú in Éirinn. Chomh déanach leis na 1980í, d'fhág thart ar 450,000 duine an tír ar chúiseanna eacnamaíocha den chuid ba mhó. Leis an réasúnaíocht chéanna sin díspreagadh an imirce isteach. Aisiompaíodh an cás go hiomlán le linn ré an “Tíogair Cheiltigh” (1995 - 2008): tháinig deireadh den chuid ba mhó leis an imirce sheachtrach, agus tháinig méadú ollmhór ar an imirce inmheánach. Mar thoradh air sin, tá Éire ag bogadh ó aonchineálacht eitneach den chuid is mó (daoine geala go mór mór) le linn an 20ú haois, i dtreo méadú - leanúnach - ar an éagsúlacht chultúrtha ó 2022 i leith.

Is suimiúil nach raibh ceist a bhain le heitneacht fiú i measc dhaonáirimh níos luaithe na hÉireann, ag fiafraí ina ionad sin cár rugadh daoine aonair. In1991, cé gur rugadh 6% de chónaitheoirí Éireannacha lasmuigh den stát, níor rugadh ach 0.7% lasmuigh den Eoraip (Éire san áireamh) nó na Stáit Aontaithe. Faoi dhaonáireamh 2002, áfach, rugadh 0.6% den daonra san “Afraic” agus 0.6% eile san “Áise”. Ag léim ar aghaidh go dtí 2022: cé go n-aicmítear 87% den daonra mar “daoine geala” tá 3.3% den daonra ina nÁisigh agus 1.5% den daonra ina nDaoine Dubha. Rugadh 20% den daonra lasmuigh. Mar thoradh air sin, tá athrú ar leith tagtha ar chomhdhéanamh eitneach an daonra le feiceáil san éagsúlacht níos mó de theangacha agus de chanúintí a chloistear i mbailte agus i gcathracha na hÉireann.

In 2016, bhí 535,000 náisiúnach neamh-Éireannach ina gcónaí sa tír. Bhí 12 náisiún ag baint le trí cheathrú díobh sin; Meiriceá, an Bhrasaíl, an Fhrainc, an Ghearmáin, an India, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an Rómáin, an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe. Is iad na Polannaigh an grúpa is mó (123,000 duine) agus náisiúnaigh na Ríochta Aontaithe (103,000) agus na Liotuánaigh (37,000) ina dhiaidh sin. Faoi 2022, bhí líon na gcónaitheoirí neamh-Éireannacha méadaithe go 631,785 (arb ionann é sin agus 12% den daonra). Tá daoine a rugadh sa Pholainn fós ar an ngrúpa is mó de neamhnáisiúnaigh.

Meáin: Ní siad chomh hÉagsúil

Ní dhéantar an daonra sin atá ag éirí níos éagsúla i bpearsanra nó i gcuir i láthair na meán a léiriú go forleathan. Cé go thosaigh institiúidí ar nós RTÉ agus Coimisiún na Meán ag forbairt beartais Éagsúlachta agus Cuimsithe, tá siad sin fós ag teacht chun cinn. Tá sé suntasach go dtugtar aghaidh sa phíosa aonair is suntasaí de thaighde “oifigiúil” (is é sin, go bhfuil sé coimisiúnaithe ag rialálaí) ar ábhar na héagsúlachta sna meáin chumarsáide Éireannacha go príomha ar an gceist maidir le conas scála na neamhréire idir láithreacht grúpaí ar leith sa daonra ina iomláine agus a fheiceálaí atá siad sna meáin Ghaeilge a shuí. Go fóill, áfach, tá an chuid is mó de na hearnálacha iriseoireachta clóite agus craolta comhdhéanta go mór mór de dhaoine aonair ó chúlra Geal Éireannach. Ba cheart a admháil freisin go gcuimsíonn stáisiúin Raidió Pobail corruair gné éigin de chláir de theangacha iasachta lena dtugtar aghaidh ar phobail diaspóra atá ina gcónaí in Éirinn.

Tá an Caitliceachas fós ar an reiligiún is suntasaí ó 2022 i leith agus 69% ag maíomh go raibh siad ina mball den eaglais sin. Tagann an Protastúnachas ina dhiaidh sin (3.6%). Mar sin féin, léirítear leis sin laghdú leanúnach ar leanúint an dá chreideamh. Chomh déanach le 2011, deir 84.6% den daonra gur Chaitlicigh iad agus deir 4.1% gur Protastúnaigh iad. Is ionann reiligiúin Ortadocsacha agus 2% den daonra anois, méadú ó 1% in 2011. Is ionann Ioslam agus 1.6% (méadú ó 1.1% in 2011) agus Hiondúchas do 0.6% (0.2% in 2011). Go deimhin, is é an t-athrú is suntasaí an líon daoine a dhearbhaíonn nach leanann siad creideamh ar bith. In 2011 dúirt 7.3% den daonra gur aindiachaithe, neamhchreidmhigh a bhí iontu nó luaigh siad nach raibh aon chreideamh acu. Faoi 2022 bhí sé sin méadaithe faoi thrí beagnach go 21.1%.

Tá tionchar an athraithe reiligiúnaigh ar thomhaltas na meán suntasach a bheag nó a mhór mar gheall ar an líon beag foilseachán atá reiligiúnach go sonrach in Éirinn. Bhain “The Word”, tréimhseachán a d’fhoilsigh Divine Word Missionaries ó 1936 (agus in Éirinn ó 1953) taitneamh as buaic-díolacháin 270,000 cóip ag deireadh na 1960í ach bhí sé sin laghdaithe go 17,000 faoi 2007 agus cuireadh deireadh lena bhfoilsiú in 2008. Is é The Irish Catholic, nuachtán faoi úinéireacht phríobháideach, an foilseachán clóite ar théama reiligiúnach is mó díol agus maítear go bhfuil lucht spéise de 90,000 léitheoir in aghaidh na seachtaine aige. Cé nach n-aithnítear go sonrach, Gript.ie mar eagraíocht reiligiúnach, is léir go bhfuil baint aige mar sin féin le dearcadh domhanda Caitliceach traidisiúnta trína ábhar eagarthóireachta agus trína úinéireacht.

 

 

Ráta Litearthachta, leibhéil/córas oideachais, litearthacht sna meáin

De réir Eurostat tá Éire sa chéad áit i dtábla an Aontais mar an tír leis na leibhéil is airde gnóthachtála oideachais. Ó 2020i leith, tá leibhéil arda gnóthachtála oideachais bainte amach ag 49.9% den daonra idir 25 - 64 bliain d’aois (i.e. tríú leibhéal) i gcomparáid le meán an Aontais de 32.8%.

In ainneoin sin, deir an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh (NALA) go bhfuil 1 as gach 6 aosach Éireannacha ag leibhéal nó faoi bhun leibhéil ag a bhféadfadh sé nach mbeadh duine ábalta buneolas scríofa a thuiscint. Mar an gcéanna, tugann NALA le fios go sé bhféadfadh go bhfuil 1 as 4 aosach Éireannach ag streachailt le ríomhanna simplí matamaitice a dhéanamh agus scórálann 42% d’aosaigh Éireannacha leibhéal 1 nó faoi bhun leibhéal 1 maidir le húsáid na teicneolaíochta chun fadhbanna a réiteach agus tascanna a dhéanamh. (Ba cheart a admháil go bhfuil an staidreamh sin bunaithe ar chur i bhfeidhm Chlár an ECFE um Mheasúnú Idirnáisiúnta ar Inniúlachtaí Aosach (PIAAC) 2012 agus b’fhéidir nach ionann an cás a thuairiscítear agus an cás in Éirinn ó 2023 ar aghaidh. Táthar ag súil le torthaí nuashonraithe den PIAAC in 2024.)

De réir Eurostat, bhí bunlitearthacht dhigiteach nó os cionn na bunlitearthachta digití ag 70% de dhaonra na hÉireann ó 2021 (i gcomparáid le meán an Aontais de 56% in 2019).

Ina measúnú in 2017 ar bheartais um Litearthacht sna Meáin ar fud na hEorpa, suíonn Del Mar Grandio et al Éire mar cheann de na cúig thír atá ag “céim chun cinn” maidir le beartais um litearthacht meán agus faisnéise (i.e. chun tosaigh ar roinnt de na hiarrachtaí nuaghinte sna náisiúin Baltacha ach chun deiridh ar thraidisiúin litearthachta meán níos seanbhunaithe na dtíortha Nordacha). Déanann O’Neill (2019) cur síos ar litearthacht sna meáin mar “chroíghné” de churaclam oideachais na hÉireann ach admhaíonn maidir leis an ábhar “nach ndéantar measúnú foirmiúil air i gcónaí agus braitheann sé go mór ar na múinteoirí agus na príomhoidí aonair an réimse a chur chun cinn laistigh dá scoileanna féin”. Go hiarbhír, athraíonn láithreacht litearthacht na meán de réir leibhéal an oideachais. Ar leibhéal an bhunoideachais rinneadh soláthar go sonrach i gcuraclam nua na bunscoile a tugadh isteach in 2000 don Oideachas sna Meáin mar shnáithe den ghné Eolaíochta agus Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte (OSPS) den churaclam. Tugann O’Rourke, Miller agus Dunne (2019) faoi deara, áfach, go bhfuil “an méid a phléitear le snáithe ar bith i mbunscoil ar ordú beartais scoile aonair”. Áitíonn siad freisin go gcuirtear “fócas substainteach oideachas na litearthachta sna meáin in Éirinn ar chleachtais shábháilte nuair a bhíonn an t-idirlíon agus na meáin shóisialta á n-úsáid” ag cur síos air sin mar “an t-íosmhéid oideachais litearthachta sna meáin a chuirtear i láthair dalta bunscoile faoi láthair”. Is é sin le rá, ag an mbunleibhéal ar a laghad níl aon ráthaíochtaí ann go gcuirfear coincheapa níos leithne litearthachta sna meáin i láthair scoláirí faoi láthair.

Leis an Acht Craolacháin 2009 cuirtear sainmhíniú ar fáil ar litearthacht sna meáin agus aithnítear leis cur chun cinn na litearthachta sna meáin mar cheann d’fheidhmeanna coimhdeacha Údarás Craolacháin na hÉireann. Sonraítear in alt 26(2)(g)(g) gur cheart d’Údarás Craolacháin na hÉireann “taighde, bearta agus gníomhaíochtaí a spreagadh agus a chothú a dhírítear ar litearthacht sna meáin a chur chun cinn, lena n-áirítear comhoibriú le craoltóirí, oideachasóirí agus daoine ábhartha eile.”

Déanann Tuiscint ar na Meáin, Éire, a bunaíodh in 2018 mar chomhghuaillíocht eagraíochtaí agus daoine aonair a oibríonn chun litearthacht sna meáin a chur chun cinn in Éirinn ionadaíocht ar thaobh poiblí ghníomhaíochtaí na litearthachta sna meáin in Éirinn. Éascaithe agus tacaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann, tá an breis is 240 ball MLI ó chúlraí na meán, cumarsáide, acadúla, ardán ar líne, leabharlann agus sochaí sibhialta.  Roimh an bpaindéim, d’fhéadfaí a áitiú go raibh próifíl phoiblí íseal ag baint le gníomhaíochtaí MLI. Thosaigh MLI ag glacadh páirt ghníomhach sa litearthacht sna meáin mar mhodh chun dul i ngleic le dífhaisnéis roimh thoghcháin Eorpacha 2019 Léiríodh é sin le cruthú an fheachtais náisiúnta ‘Be Media Smart’ a méadaíodh go mór in 2020 chun díriú ar fhaisnéis chruinn iontaofa faoi Covid-19 agus arís, in 2021 díríodh an tionscnamh ar an ngá le roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le vacsaíniú Covid-19 bunaithe ar fhaisnéis chruinn iontaofa. Mar thoradh air sin leathnaíodh teacht an fheachtais ‘Be Media Smart’ chun soláthar ar an teilifís, ar an raidió, ar líne agus ar an bpreas a chuimsiú, ar cuireadh borradh faoi leis an rochtain ar am aeir saor in aisce, eagarthóireacht, creidmheas fógraíochta ar líne, gníomhaíocht meán sóisialta agus imeachtaí ó réimse an-leathan de bhaill MLI. Chuir an dá PSM, RTÉ, TG4, agus Webwise go mór leis an gcéim forbartha. Ina dhiaidh sin thug Virgin Media, Sky Ireland, Learning Waves agus an earnáil raidió tráchtála, earnáil na meán pobail, Newsbrands Ireland, Cumann Leabharlann na hÉireann agus na hardáin ar líne cuidiú straitéiseach tábhachtach freisin. 

Muinín in/meas ar/ iriseoirí/na meáin

Iontaobhas Íseal sa Nuacht Ar Líne

De réir Eorabharaiméadair, léiríonn 66% de dhaonra na hÉireann leibhéil meán go hard muiníne sna meáin ar an iomlán, díreach os cionn meán an Aontais de 61%. Níl comhghaol idir úsáid mhinicíochta as na meáin agus muinín i bhfoirmeacha éagsúla meán. Mar sin, cé nach n-aithníonn ach 44% de dhaoine an raidió mar an fhoinse nuachta is mó a n-úsáideann siad, aithnítear é mar an meán is mó muinín in Éirinn: Is “gnách go mbíonn muinín” ag 65% den lucht éisteachta/féachana nuachta sa mheán (i gcodarsnacht le 56% sa chuid eile den Aontas). Tagann an teilifís sa dara háit ansin le 59%. In ainneoin leibhéil ísle úsáide, is gnách go mbíonn muinín ag 52% den tomhaltóirí nuachta sa phreas clóite.

Tá claonadh ag tomhaltóirí nuachta na hÉireann a bheith níos amhrasaí maidir le foinsí nuachta ar líne: níl muinín ach ag 26% i bhfoinsí nuachta ar líne, (i gcomparáid le 35% sa chuid eile den Aontas), figiúr a thiteann go 17% le haghaidh líonraí sóisialta) Ceapann 37% de thomhaltóirí nuachta na hÉireann gur cuireadh dífhaisnéis ina láthair “go minic” nó “go mion minic” sna seacht lá roimhe sin (i gcomparáid le 28% sa chuid eile den Aontas). Mar sin féin, léiríonn tomhaltóirí nuachta na hÉireann níos mó muiníne ina gcumas freisin dífhaisnéis a aithint ná aon saoránach eile san Aontas. Luann 81% go hiomlán go bhfuil siad “beagáinín” nó “an-mhuiníneach” as a gcumas idirdhealú a dhéanamh idir fíor-nuacht agus nuacht bhréige.

Sábháilteacht phoiblí agus Coireachta, sábháilteacht iriseoirí

Áit Níos Sábháilte chun Cónaí ann agus chun Tuairisciú a dhéanamh

Is tír measartha sábháilte í Éire le cónaí inti den chuid is mó. Le staidreamh coireachta na hÉireann go ginearálta cuirtear an tír ag meán an Aontais nó faoi bhun mheán an Aontais maidir le coireanna foréigin nó gadaíochta. Ina theannta sin, meastar go bhfuil an tAontas Eorpach ina réigiún sábháilte i gcomparáid leis na caighdeáin dhomhanda atá i réim. Fuarthas i Staidéar Domhanda 2019 na Náisiún Aontaithe ar Dhúnbhású gurbh é á 6.1 in aghaidh 100,000 duine an leibhéal domhanda básanna mar gheall ar dhúnbhású. Ba é 1 in aghaidh 100,000 figiúr an Aontais agus 0.9 in aghaidh 100,000 figiúr na hÉireann. Ina theannta sin tá laghdú seasta tagtha ar na rátaí dúnbhásaithe in Éirinn ó na 2010í, ag titim chomh híseal le 0.4 in aghaidh 100,000 in 2021. Tá eisceachtaí ann maidir leis an treocht ghinearálta sin: mar shampla, tuairiscíodh 58 teagmhas d’fhoréigean gnéis in aghaidh 100,000 de dhaonra na hÉireann in 2021, i gcomparáid le meán an Aontais de 46.2.

De réir Innéacs Saoirse Preasa bliantúil Tuairisceoirí Gan Teorainneacha 2023, tá Éire ar cheann de na timpeallachtaí is sláintiúla chun oibriú iontu ag iriseoirí: níl thagann roimpi an Iorua.  Ní tharlaíonn ionsaithe fisiceacha d’iriseoirí rómhinic. Ba in 1996 a tharla an dúnmharú deireanach iriseora a bhain lena gairm (le marú iriseoir an Sunday Independent Veronica Guerin ag daoine a bhain le drongchoirpeacht Bhaile Átha Cliath). Tuairiscíonn iriseoirí coireachta fós go gcuireann na hábhair choiriúla ina gcuid scríbhneoireachta bagairtí orthu go seasta. Tugtar cosaint slándála do na hiriseoirí sin de ghnáth ina dtithe, faigheann siad oiliúint ar fhrithfhaireachas agus déanann siad idirchaidreamh go rialta leis na Póilíní chun nuashonruithe a fháil faoi bhagairtí féideartha. In 2016, sonraíodh i dtionscadal ‘Index on Censorship Mapping Media Freedom’ gur thug na Gardaí foláireamh d’iriseoirí Éireannacha a raibh baint acu le conspóid (atá fós ar siúl) i ndrongchoirpeacht Bhaile Átha Cliath a chlúdach go raibh a sábháilteacht choirp i mbaol.

Sonraíodh i dtuarascáil 2021 ón gCoimisiún um Thodhchaí na Meán go raibh 749 foláireamh taifeadta i 40 tír i "An tArdán chun Cosaint Iriseoireachta agus Sábháilteacht Iriseoirí a Chur Chun Cinn" de chuid Chomhairle na hEorpa. Bhí Éire ar cheann amháin den dá thír de chuid Chomhairle na hEorpa, áfach, nach raibh le feiceáil ar an ardán ar chor ar bith (ba í an Phortaingéil an tír eile).

In ainneoin sin, tá roinnt fianaise ann go bhfuil méadú tagtha ar rud a d’fhéadfaí “ciapadh” iriseoirí as líne a thabhairt air agus, go háirithe ar líne. Is cosúil go bhfuil baint ag agóidí a bhaineann le cláir vacsaíní Covid-19 agus beartas imirce na hÉireann leis an gciapadh sin. Sonraíodh sa tionscadal ‘Mapping Media Freedom’ de chuid an Lárionaid Eorpaigh um Shaoirse an Phreasa agus na Meán mhí-úsáid choirp agus bhriathartha a rinneadh ar oibreoir ceamara de chuid RTÉ a bhí ag obair lasmuigh de na Ceithre Cúirteanna i lár chathair Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2022 ag agóideoir frith-vacsaínithe. I mí Lúnasa 2020 agus arís i mí Feabhra 2023, phicéadaigh 200 agóideoir ar champas RTÉ i nDomhnach Broc, ag cur i leith an chraoltóra go raibh pobal na hÉireann á chur amú aige maidir le víreas Covid-19 agus maidir leis an mbeartas imirce. Mar thoradh air sin, tá bearta slándála nua tugtha isteach ag RTÉ lena n-áirítear bacainní fisiceacha timpeall ar an Ionad Teilifíse De réir an tionscadail Mapping Media Freedom “tá sé ráite ag RTÉ go raibh sé i mbun “teagmháil leanúnach” leis na Gardaí, seirbhís náisiúnta póilíneachta na hÉireann, maidir le sábháilteacht bhaill foirne RTÉ, i ndiaidh treocht mí-úsáide atá ag éirí rialta”.

Le taighde ar chiapadh ar líne tugtar le fios, cé go mbraitheann iriseoirí Éireannacha go bhfuil oibleagáid ghairmiúil orthu a bheith gníomhach ar na meáin shóisialta, mar gheall ar eispéireas na n-iriseoirí baineanna go háirithe b’éigean dóibh tarraingt siar go páirteach as ardáin dá leithéid ó bhí 2018 ann. Cé nach é nach dtarlaíonn ionsaithe d’iriseoirí fireanna ar líne, tá cineál inscne ar leith ag baint le hionsaithe a dhírítear ar a gcomhghleacaithe baineanna “a bhaineann lena gcuma, le hiarrachtaí míchlú a tharraingt ar a saineolas nó ar a ngairmiúlacht, nó barúlacha lenar bhain ionsaithe gnéis amach agus amach”.

Sources

[Translate to Irish:] Census 2022: Ireland's population hits record levels, BBC (2022), Accessed on 7 October 2023.

Television viewing by 15-34s plunged almost 18% in first half of year, The Irish Times (2022), Accessed on 7 October 2023.

Padraic Kerrigan, Susan Liddy and Anne O’Brien’s 2021 research “Auditing Gender and Diversity Change in Irish Media Sectors” commissioned by the Broadcasting Authority of Ireland.

Literacy and numeracy statistics, National Adult Literacy Agency (2013), Accessed on 7 October 2023.

How many citizens had basic digital skills in 2021?, Eurostat (2022), Accessed on 7 October 2023.

"Legal Frameworks for media and information literacy." In Public Policies in Media and Information Literacy in Europe: Cross-Country Comparisons edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel (2017).

"Media Literacy in Ireland", Chapter from Renee Hobbs and Paul Mihailidis (Eds) The International Encyclopaedia of Media Literacy, Source Brian O’Neill (2019).

Increasing the Advertising Literacy of Primary School Children in Ireland: Findings from a Pilot RCT - V. O’Rourke, S.J. Miller, L. Dunne (2019).

Broadcasting Act 2009, Irish Statue Book.

Flash Eurobarometer (2022) News and Media Survey 2022. EBU Media Intelligence Service (2022) Trust in Media 2022 Public Version.

Eurostat Crime Database, Eurostat (2023), Accessed on 7 October 2023.

Country Report Ireland, Reporters Without Borders (2023), Accessed on 7 October 2023.

Report of the Future of Media Commission, The Future of the Media Commission (2022), Accessed on 7 October 2023.

The European Centre for Press and Media Freedom “Mapping Media Freedom”.

“Social media and online hostility: Experiences of women in Irish journalism”, Dawn Wheatley (2023), Dublin City University.

 • Project by
  FuJo Logo
 •  
  Global Media Registry
 • In cooperation with
  EUROMO
 •  
  Co-funded by European Union