Stair

Tá tírdhreach mheáin na hÉireann fite fuaite le staid stairiúil na hÉireann mar ghné d’Impireacht na Breataine. Ba ghné lárnach de mhargadh meán na hÉireann iad nuachtáin agus tréimhseacháin na Ríochta Aontaithe ón 18ú haois ar aghaidh. Tháinig athrú air sin i ndiaidh Acht an Aontais, 1800, (lenar aontaíodh parlaimintí na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann le chéile). Nuair a tháinig preas bríomhar dúchais chun cinn sa 19ú haois, ba mhinic a raibh na hionaid polaitiúil agus ailínithe le cúiseanna na náisiúnaithe/an neamhspleáchais nó thacaigh siad le luach an aontais pholaitiúil leis an mBreatain.

Mar shampla, bunaíodh an nuachtán a d’fhéadfaí a áitiú gurbh é príomhnuachtán an 19ú haois é, The Freeman’s Journal, in 1763 agus bhí baint aige le polaiteoirí Protastúnacha le claonadh náisiúnach amhail Henry Grattan (ach ghlac sé cur chuige níos claonta ar son na Breataine nuair a fuair Francis Higgins úinéireacht ar an teideal in 1783). In 1841, fuair muintir Gray úinéireacht ar an nuachtán agus d’fhill sé ar dhearcadh náisiúnach reachtúil, agus é go láidir mar chuid de lucht tacaíochta Charles Stewart Parnell agus Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann faoi na 1880idí.

 Ar an gcaoi chéanna, bhunaigh Lawrence Knox The Irish Times, a measadh a bheith mar nuachtán taifid na hÉireann in 1859, mar nuachtán measartha náisiúnach. D’athraigh an treoshuíomh sin go mór chun bheith ina ghuth d’aontachtas na hÉireann tar éis do mhuintir Arnott an nuachtán a fháil in 1873, arbh úinéirí siopa ilranna – atá fós ar marthain – i mBaile Átha Cliath mar ab fhearr aithne orthu ag an am.

Bunaíodh an Irish Independent mar ionad polaitiúil in 1896, a thacaigh le heite an Phairnéalaigh de Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann. Lena athsheoladh in 1906 faoi úinéireacht an tionsclaí William Martin Murphy, ghlac an nuachtán treoshuíomh i bhfad níos tráchtála. Sa mhargadh beag, (b’ionann daonra na hÉireann in 1911 agus 4.38m), bheifeá ag cur teorann le líon féideartha léitheoirí agus treoshuíomh cúng polaitiúil á choinneáil agat. Mar sin, spreagadh nuachtáin chun líne eagarthóireachta nach raibh chomh seicteach a ghlacadh (cé gur thug an Irish Independent agus The Freeman’s Journal tacaíocht fhairsing do pholaitíocht an neamhspleáchais (nó “Rialtas Dúchais”) sa tréimhse réamhshaoirse).

Bhí Cogadh na Saoirse 1919 – 1921 ina streachailt mhíleata fhada leis an mBreatain. Mar thoradh ar idirbheartaíocht idir parlaimint Éireannach agus rialtas na Breataine síníodh an Conradh Angla-Éireannach i mí na Nollag 1921, a bhunaigh Saorstát Éireannach a bhain an chuid is mó (ach ní léir) de phribhléidí an stáit neamhspleách. In 1949, dhearbhaigh rialtas na hÉireann gur poblacht an stát, agus is é “Poblacht na hÉireann” an t-ainmníocht oifigiúil fós. Cuimsíodh leis an gConradh oileán na hÉireann a dheighilt ina dhá chríoch: Saorstát Éireann sna 26 contae agus an tromlach Protastúnach i dTuaisceart Éireann lenar cuimsíodh na sé chontae ab fhaide ó thuaidh a d’fhan mar chuid den Ríocht Aontaithe. 

Léiríodh an deighilt sin i dtírdhreach meán na hÉireann chomh maith. Laghdaigh margadh nuachtán Thuaisceart Éireann go dtí sé chontae de facto. Ní hamháin go raibh tionchar aige sin ar phreas foilsithe Bhéal Feirste (Belfast Telegraph, an Irish News agus an News-Letter, ceann de na nuachtáin Bhéarla is sine atá fós á fhoilsiú). Ach tháinig laghdú ar dhíolacháin an phreasa bunaithe i mBaile Átha Cliath chomh maith (seachas an Irish Times).

Tháinig athrú ar an margadh nuachtáin sa chuid eile den tí freisin, i ngeall ar an bpolaitíocht i ndiaidh na saoirse láithreach i Saorstát Éireann. Sé mhí i ndiaidh síniú an Chonartha Angla-Éireannaigh, lenar bunaíodh an stát nua, thosaigh cogadh cathartha foréigneach idir na faicsin sin de pháirtí Shinn Féin nárbh fhéidir leo na coinníollacha a fhorchuirtear leis an gConradh (lena n-áirítear críochdheighilt na tíre) a fhulaingt agus iad siúd a bhreathnaigh ar an gConradh mar “chéim ar an aistear” i dtreo an stáit iomláin. I mí an Mhárta 1922, rinne daoine aonair a raibh baint acu leis an mbaicle frith-Chonartha a chuir in aghaidh líne eagarthóireachta an pháipéir a bhí ar son an Chonartha scriosta na clódóireachta sa Freeman’s Journal i mBaile Átha Cliath. Cé gur tháinig an nuachtán chun cinn arís ina dhiaidh sin, níor éirigh leis teacht ar ais chuig a leibhéal céanna agus scoireadh go hiomlán den fhoilsiú i 1924. Go híorónta, rinne ceannaire na bhfórsaí frith-Chonartha, Éamon de Valera, iarracht an teideal a fháil, agus é cinnte go raibh an preas príomhshrutha náisiúnta, a bheag nó a mhór, i bhfabhar glacadh leis an gConradh. É sin ráite, sháraigh an Irish Independent ar de Valera, rud a chonacthas deis chun iomaitheoir féideartha a choinneáil ó na seilfeanna. Rinne cuid de bharrtheideal an Irish Independent de The Freeman’s Journal (agus coinníodh ansin é go dtí na 1990idí).

I ndiaidh an Chogaidh - preas Fhianna Fáil

De réir mar a atreoraíodh polaitíocht na hÉireann i ndiaidh an Chogaidh Chathartha timpeall na bpáirtithe a d’eascair as an gcoimhlint sin – Cumann na nGaedheal ar son an Chonartha (Fine Gael ina dhiaidh sin) agus Fianna Fáil in gcoinne an Chonartha. Bhain ceannaire Fhianna Fáil ag an am, Éamon de Valera, leas as cistí a tiomsaíodh sna Stáit Aontaithe le linn Chogadh na Saoirse chun grúpa nuachtán iomlán nua a bhunú. Bhí Preasghrúpa na hÉireann faoi úinéireacht agus rialú mhuintir de Valera go dtí gur cuireadh stop le foilsiú na nuachtán i 1995. Chuaigh a phríomhfhoilseachán, The Irish Press, ar díol i Meán Fómhair 1931. Bliain ina dhiaidh sin, bhí a chéad ráth toghcháin ag Fianna Fáil. Cé nach raibh na trí nuachtán i bPreasghrúpa na hÉireann (seoladh páipéar Domhnaigh i 1949 agus eagrán tráthnóna i 1954) faoi úinéireacht dhíreach pháirtí Fhianna Fáil , b’ionann iad agus an rud ba ghaire do “phreas páirtí” in Éirinn i ndiaidh na Saoirse.

Neamhspleáchas agus Craoltóir Náisiúnta

Mhúnlaigh an caidreamh iar-neamhspleáchais leis an Ríocht Aontaithe tabhairt isteach na craoltóireachta in Éirinn freisin. Dhá bhliain tar éis dó tosú ag craoladh sa Ríocht Aontaithe, chuir an BBC tús le seirbhís as Béal Feirste (“2BE”) i mí Mheán Fómhair 1924, agus doirteadh an comhartha sin isteach i Saorstát na hÉireann. Leis sin, in éineacht le hiarrataí chuig Oifig Phost na hÉireann ó dhéantóirí feisteas raidió ar cheadúnas chun seirbhís raidió craolta a oibriú, spreagadh an stát nua chun bunú stáisiúin raidió a fhiosrú. Ba é an rogha shoiléir a bhí ag an gcéad Mháistir Poist na hÉireann, JJ Walsh, ná seirbhís faoi úinéireacht phríobháideach ach faoi cheadúnas stáit, chun costais a bhaineann le craoltóir a bhunú agus a rith a sheachaint. É sin ráite, cuireadh rogha Walsh ar ceal ag coiste parlaiminteach speisialta a bunaíodh chun an scéal a fhiosrú. D’áitigh siad go raibh an rannchuidiú féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag seirbhís den sórt sin do dhul chun cinn tráchtála agus cultúrtha rómhór le fágáil i lámha na tráchtála.  Thosaigh an stáisiún 2RN ag craoladh ó Bhaile Átha Cliath i mí Eanáir 1926. Aon mhí dhéag ina dhiaidh sin, bhunaigh an tAcht Radio-Thelegrafaíochta ceart eisiach an Aire Poist agus Teileagraif stáisiúin craolacháin a fháil nó a bhunú.
Mar thoradh air sin, ó 1926 go dtí ritheadh Acht Craolacháin 1960, bhí na hionchoirithe éagsúla 2RN (Raidió Átha Luain 1933 – 1938, Raidió Éireann 1938 – 1966) á rith go díreach ag an Roinn Poist agus Teileagraf, agus an fhoireann go léir freagrach go teoiriciúil go díreach don Aire. Cé nach “craoltóir stáit” iomlán é sa chiall iomlánaíoch, ba léir gur chuir an úinéireacht dhíreach stáit seo srian ar an scóip le haghaidh neamhspleáchas polaitiúil agus, don chuid is mó, ní raibh an pholaitíocht agus an díospóireacht pholaitiúil ar lár ó na haerthonnta go dtí na 1960idí. Maoiníodh an tseirbhís ar dtús trí mheascán de tháille ceadúnais a toibhíodh ar úinéireacht tacair raidió agus ioncam ó dhleacht a gearradh ar ghléasanna raidió iompórtáilte. Go teoiriciúil, bhí cead fógraíocht a dhéanamh. Ach tar éis do lucht riaracháin Fhianna Fáil cinneadh a dhéanamh an t-ioncam ó dhleachtanna iompórtála a shú isteach i maoiniú ginearálta an Státchiste i 1932 (ag baint dá phríomhfhoinse ioncaim ón tseirbhís raidió), a thosaigh an stáisiún ag lorg tacaíochta tráchtála go gníomhach trí fhógraí a dhíol agus urraíocht cláir. Fiú i ndiaidh dó amhlaidh a dhéanamh, bhí an stáisiún ag streachailt ó thaobh airgid de: ba mhó ba chúis le feiceálacht an cheoil i sceidil na 1920idí agus na 1930idí ná gur cineál ábhair réasúnta saor a bhí ann.

Neamhspleáchas don Chraoltóir

Cuireadh tús le caidreamh níos neamhthuilleamaí idir an stát agus an craoltóir leis an Acht Craolacháin, 1960. Ba é an gá le soláthar a dhéanamh do bhunú seirbhíse craolacháin teilifíse a spreag an tAcht ar dtús. Cosúil leis an raidió, ba é an rogha tosaigh seirbhís teilifíse náisiúnta na hÉireann a fhágáil i lámha príobháideacha chun nach nglacfadh le costas a leithéid de sheirbhís a bhunú. Arís eile, áfach, de bharr imní go gcuirfeadh spreagadh brabúis bac ar chuideachta phríobháideach leas a bhaint as an meán chun cuspóirí cultúrtha a bhaint amach roghnaigh an rialtas an teilifís a chur faoi úinéireacht an stáit. Ag an am céanna, thug an tAcht Craolacháin deis chun deireadh a chur le roinnt de na srianta - idir airgeadais agus eagarthóireachta - a bhaineann le húinéireacht dhíreach stáit. Leis an Acht Craolacháin, bunaíodh Údarás Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) – arna cheapadh ag an Aire Poist agus Teileagraf – chun freagracht a ghlacadh as oibriú laethúil raidió agus teilifíse araon. Bhí rialú stáit díreach teoranta do na cumhachtaí dá dtagraítear in Alt 31 den Acht Craolacháin. Leis sin, ceadaíodh don Aire Poist agus Teileagraf ordú don Údarás “i scríbhinn staonadh ó aon ábhar nó ábhar ar leith d’aon aicme ar leith a chraoladh” agus “am craolacháin a leithdháileadh le haghaidh aon fhógraí ó Aire Stáit nó thar ceann aon Aire Stáit i ndáil le. feidhmeanna an Aire Stáit sin”.

Trioblóidí thar na dTrioblóidí

Ba shaintréith den chaidreamh nua níos faide i gcéin idir craoltóir agus stát tar éis an Achta Craolacháin ná teannas athfhillteach idir an dá pháirtí. Ar dtús, ba chosúil nach raibh polaiteoirí ullamh don fhéidearthacht go bhféadfadh an craoltóir nua a neamhspleáchas feabhsaithe (go teoiriciúil ar a laghad) a úsáid chun gníomhaíochtaí arm éagsúil den stát a ghrinnscrúdú. Tháinig an teannas seo chun cinn ar chlúdach RTÉ ar “Na Trioblóidí” (mar a leagadh amach teannas seicteach/polaitiúil iar-1969 a bhain le grúpaí paraimíleata i dTuaisceart Éireann). I gcás rialtas na hÉireann bhí na grúpaí sin ag baint úsáide as foréigean go neamhdhlisteanach chun críocha polaitiúla, sceimhlitheoirí agus coirpigh a bhaint amach. I gcás RTÉ, léirigh na grúpaí céanna sin tuairimí gnéithe ar a laghad de dhaonra Thuaisceart Éireann agus, mar sin, bhí freagracht ar RTÉ na tuairimí sin a léiriú. D’easaontaigh an stát agus, i 1972, dhíbhe an tAire Poist agus Teileagraf a bhí ann ag an am go hachomair Údarás iomlán RTÉ (a cheap sé féin agus a réamhtheachtaithe de chuid Fhianna Fáil) tar éis do RTÉ leanúint ar aghaidh ag craoladh agallaimh le hionadaithe paraimíleata. Níor réitíodh an scéal ach go páirteach leis an Acht Craolacháin (Leasú) 1976. Thug sé isteach ceanglas maidir le ceadú parlaiminte sula bhféadfaí Údarás RTÉ a dhífhostú, agus go ndéanfadh an stát liosta scríofa de chomhlachtaí paraimíleata a dhréachtú nach bhféadfaí rochtain a cheadú ar na haerthonnta. D’fhanfadh an liosta sin, arna tharraingt suas faoi Alt 31 den Acht Craolacháin 1960, i bhfeidhm go dtí 1994.

Monaplacht RTÉ

Mar gheall ar rialú follasach an stáit ar ghnéithe ar a laghad d’aschur an chraoltóra náisiúnta (faoi úinéireacht an stáit) ba mhór an faoiseamh é easpa iomaíochta tráchtála. Bhí iomaíocht de facto le sárú ag na meáin chlóite agus chraolta araon ón tráth a cuireadh tús leo, go príomha ó nuachtáin a bhí bunaithe sa RA agus, go háirithe, ó chraoltóirí teilifíse. Faoi lár na 1980idí, d’fhéadfadh lucht féachana teilifíse ar an gcósta thoir nó i gceantair le seirbhísí teilifíse cábla, i dteannta leis an dá chainéal atá ag RTÉ, rogha a dhéanamh féachaint ar aon cheann de cheithre chainéal atá bunaithe sa RA: BBC 1, BBC2 (a bunaíodh i 1964), UTV (sealbhóir neamhspleách saincheadúnais teilifíse Thuaisceart Éireann ó 1959) agus Channel 4 (a bunaíodh i 1982). Mar sin féin, cé go bhféadfadh go raibh roinnt iomaíochta ag RTÉ do lucht féachana, bhí monaplacht de jure aige i margadh fógraíochta na hÉireann. Cuireadh dúshlán áirithe roimh an cheannasaíocht seo nuair a tháinig na stáisiúin raidió “bradach” áitiúla (go príomha i mBaile Átha Cliath) ag deireadh na 1970idí agus 1980idí. Thug an rath a bhí ar an gceann deireanach le fios ní hamháin go raibh fonn i measc éisteoirí rogha níos fearr a fháil ná mar a d’fhéadfadh an dá chainéal teilifíse agus na trí stáisiún raidió RTÉ a thairiscint, ach freisin go raibh margadh inmharthana tráchtála ann do roghanna eile craolacháin.

Bhí an spreagadh seo i dtreo na hiomaíochta (a léirigh Comhphobal Eorpach níos leithne – ar tháinig Éire isteach leis i 1973 – treoshuíomh i dtreo dírialú craolacháin) léirithe sa reachtaíocht san Acht Raidió agus Teilifíse 1988. Foráladh leis an Acht sin do bhunú 24 stáisiún raidió tráchtála, áitiúil, craoltóir raidió tráchtála náisiúnta agus stáisiún náisiúnta teilifíse tráchtála. Rinne sé foráil freisin do bhunú an Choimisiúin um Raidió agus Teilifís Neamhspleách (CRTN) chun na heintitis tráchtála nua a rialáil. D’éirigh le stáisiúin raidió áitiúla láithreach, agus tháinig roinnt pianta méadaitheacha ar na stáisiúin náisiúnta – chuaigh an chéad stáisiún raidió ceadúnaithe náisiúnta chun cinn tar éis dhá bhliain agus thóg sé deich mbliana ar an stáisiún teilifíse a chur ar an aer.

An Geilleagar ag Fás, na Meáin Phríobháideacha agus Infheistíochtaí Eachtracha

D’ainneoin an streachailt a bhí ag na craoltóirí náisiúnta tráchtála ar dtús, bhí an t-am ar tugadh isteach na meáin chraolta tráchtála ar an ádh. Rachaidh Éire trí thréimhse fáis eacnamaíoch gan fasach ar a dtugtar an “Tíogair Ceilteach” ó 1995 go dtí 2008. Le meascán de cháin chorparáide íseal a thacaigh le hInfheistíocht Dhíreach Eachtrach agus tionchar Chistí Struchtúracha agus Chomhtháthaithe an AE ar bhonneagar fisiceach agus ar oideachas taobh thiar de, d’fhás geilleagar na hÉireann ag meánráta 9.4% idir 1995 agus 2000. Fiú nuair a tháinig moill ar an bhfás i dtreo dheireadh an 20ú haois, d’fhan an fás bliantúil geilleagrach ag meánráta 5.9% idir 2000 agus 2009. Bhí borrfhás faoin meánphá agus faoin ioncam indiúscartha, agus bhí méaduithe gasta i gcaiteachas tomhaltóra mar thoradh air sin. Freisin, mar atoradh, bhí méaduithe ar fhógraíocht thar na meáin tráchtála. Léim ioncam fógraíochta RTÉ ó €84m in 1993 go €245m faoi 2007. In 1995, thuill na 11 theideal náisiúnta arna n-ionadú ag National Newspapers of Ireland €117m in ioncaim fhógraíochta. Faoi 2007, tháinig méadú faoi thrí air sin go €367m.  Bhí borrfhás faoin gciorclaíocht nuachtáin freisin. Mhéadaigh díolachán iomlán Domhnaigh na dteideal bunaithe in Éirinn ó 659,000 i 1995 go 909,000 in 2004. Bhain díolacháin laethúla buaic-leibhéal 507,000 amach in 2007, thuas ó 371,000 in 1995.

Tharraing an t-ioncam méadaithe ó na meáin chlóite agus chraolta Éireannacha aird na ngrúpaí meán eachtracha agus spreag sé deich mbliana de chumaisc, éadálacha agus comhchruinniú méadaithe úinéireachta. Cé go raibh roinnt nuachtáin réigiúnacha Éireannacha fós i lámha an teaghlaigh chéanna ón 19ú haois go dtí na 1990í, faoi 2010, bhí gach teideal le scaipeadh níos mó ná 20,000 sáite isteach i ngrúpa meán níos mó. Bhí baint ag ceann amháin díobh sin, Independent News and Media (IMN), leis an earnáil réigiúnach ó na 1970idí. Mar sin féin, faoi 2010, bhí Thomas Crosbie Holdings, atá lonnaithe i gCorcaigh agus ceithre phreasghrúpa bunaithe sa Ríocht Aontaithe ar a laghad in éineacht le IMN: Johnson Press, Alpha Newspaper Group, Andersonstown News Group agus Dunfermline Press.  Ar an gcaoi céanna, nuair a bhí ceadúnais raidió áitiúil ar fáil ar dtús i 1988, bhí na cuibhreannais taobh thiar de stáisiúin aonair áitiúla, á dtiomáint ag lucht gnó áitiúil, dlíodóirí, cuntasóirí agus mar sin de. Mar sin féin, tar éis do Choimisiún Craolacháin na hÉireann (comharba ar an IRTC) na rialacha ar úinéireacht stáisiúin iolracha a mhaolú i 2001, bhí flúirse éadálacha agus cumaisc i raidió. Faoi 2011, bhí 27 de na 35 stáisiún raidió tráchtála atá ag feidhmiú in Éirinn comhchuimsithe i ngrúpaí meán níos mó. Áiríodh leo sin Communicorp, Thomas Crosbie Holdings, UTV, Wilton Radio, Clare FM agus Radio Kerry Group.

Ré Nua don Úinéireacht Thrasmheáin

Bhí leibhéil éagsúla úinéireachta trasmheáin ann mar thoradh air sin freisin. Ar ndóigh, ba é RTÉ craoltóir ba thábhachtaí i raidió agus teilifís araon. Ach faoi 2011, bhí an Connacht Tribune (ceann de na nuachtáin réigiúnacha is mó díol) faoi úinéireacht Galway Bay FM freisin agus bhí dhá nuachtán náisiúnta i seilbh Thomas Crosbie Holdings (The Irish Examiner agus The Sunday Business Post) agus ceithre stáisiún raidió áitiúil/réigiúnach. Ba é an sampla ba shuntasaí d’úinéireacht trasmheáin ná Denis O’Brien a raibh cúig stáisiún faoi úinéireacht a ardáin Communicorp (lena n-áirítear an dá stáisiún náisiúnta tráchtála) faoin mbliain 2011. In 2006, thosaigh O’Brien ag ceannach scaireanna in Independent News and Media (IMN) agus faoi 2010 bhí an scairsheilbh is mó sa ghrúpa aige. Faoi mhí an Mhárta 2009, bhí O’Brien in ann triúr comhlach a chur le Bord Stiúrthóirí IMN rud a thug dóthain tionchair dó ar deireadh thiar chun Cathaoirleach fadtréimhseach IMN, Tony O’Reilly, a fhágáil.

Cé nach raibh rannóg teilifíse ina phunann meán, chruthaigh dearcadh an phobail ar thionchar O’Brien thar roinnt meáin beagán míshuaimhnis i measc an phobail. Dhírigh plé an phobail ar thorthaí 2011 Bhinse Moriarty, fiosrúchán rialtais ar bhronnadh ceadúnais i 1995 chun seirbhís fón póca a oibriú don Uasal O’Brien. Bhí an ceadúnas thar a bheith brabúsach don Uasal O’Brien a thuill níos mó ná €300m nuair a dhíol sé ESAT Telecom, an chuideachta a d’fheidhmigh an tseirbhís fón póca le British Telecom i 2000. Mar sin féin, chinn Binse Moriarty go raibh an ceadúnas faighte don Uasal O’Brien ag an Aire Cumarsáide ag an am, Michael Lowry tar éis aistrithe airgeadais indíreacha chuig Lowry ón Uasal O’Brien. Cé nach raibh torthaí an Bhinse ina mbunús dlí le haghaidh ionchúisimh, chuir an dearbhú go raibh tionchar ag íocaíochtaí isteach ar phróiseas tairisceana iomaíoch nár nochtadh, le dearcadh an phobail agus na polaitíochta ar an Uasal O’Brien.

Ós rud é go raibh duine a raibh baint chomh dlúth aige leis an bpróiseas dámhachtana ceadúnas soghluaiste in ann seasamh tionchair a fháil agus a choinneáil laistigh de ghnéithe de na meáin chumarsáide Éireannacha agus údaráis rialála ar nós an Údaráis Iomaíochta agus Údarás Craolacháin na hÉireann ag féachaint orthu, spreag sé sin go ndéanfaí athchóiriú ar rialachán úinéireachta meán. In 2008, rinne coiste comhairleach ar chumaisc meán a bunaíodh faoi choimirce na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta roinnt moltaí maidir le leasú a dhéanamh ar mheasúnú agus ar fhaomhadh na gcumasc meán, agus bhí béim ar pholaitíocht bhunúsach an ábhair (seachas a bheith dírithe ar an margadh amháin). Cé gur glacadh go hiomlán le moltaí an choiste ar leibhéal polaitiúil, bheadh sé bliana eile ann sula dtiocfaidís ar léiriú reachtaíochta i bhfoirm an Achta um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, 2014. 

2008: Margaí (na Meán) ag Cliseadh

San idirthréimhse, bhí athrú mór tagtha ar chomhthéacs an mhargaidh do chumaisc na meán. Bhí tionchar an chúlaithe eacnamaíochta dhomhanda an-ghéar ar Éirinn. Tháinig anachain airgeadais náisiúnta in áit na 13 bliana d’fhás an Tíogair Cheiltigh beagnach thar oíche. De bharr pléasctha na mboilgeog sa mhargadh réadmhaoine agus an titim bheag a bhain le córas baincéireachta na hÉireann tháinig laghdú tapa ar an ngeilleagar agus faoi 2010 bhí rialtas na hÉireann tar éis dul i mbun cainteanna leis an mBanc Domhanda, leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus leis an Aontas Eorpach (“an Troika”) a mhéid a bhain le téarmaí tarrthála airgeadais de €67 billiún. Le téarmaí na hiasachta, cuireadh bearta déine ar an stát ina iomláine agus tháinig ciorruithe suntasacha ar chaiteachas poiblí dá bharr sin. Mar gheall ar an laghdú gaolmhar i gcaiteachas na dtomhaltóirí tháinig laghdú géar ar an margadh fógraíochta agus thit ioncam na meán tráchtála as a chéile. Tháinig laghdú 27% ar ioncam tráchtála RTÉ idir 2008 agus 2009 agus lean sé g titim go dtí 2015 nuair a chonacthas ioncam mura n-aisghabhtar ioncam mar gheall ar mhaolú na gcoinníollacha déine, ansin ardchlár ar a laghad. Rinne an cúlú eacnamaíochta damáiste ar leith don earnáil priontála. Tháinig meath ar chiorclaíocht na bpriontaí - agus tá sé á laghdú ó shin i leith - rud a d'fhág go bhfuil laghdú comhchéimneach ar ioncam fógraíochta. Shroich ioncam fógraíochta €367m in 2007 ach tháinig laghdú aon trian air idir 2008 agus 2009. Faoi 2020, thit ioncam ó fhógraíocht chlóite nuachtáin go €67m, cothrom le díreach 18% de bhuaicphointe 2007, (cé gur cúiteamh é seo i bpáirt as teacht chun cinn na fógraíochta digiteach). Agus, mar thoradh air sin, d’imigh an spéis in éadálacha meán beagnach ina hiomláine. Ba é taithí an Johnston Press in Éirinn an taithí thipiciúil de sin. Tar éis dó os cionn €200m a chaitheamh ag tógáil preasghrúpa Éireannach 14 teideal sna 2000í, in 2014 dhíol sé an grúpa ar fad leis an Mediaforce, a bhí bunaithe sa RA ,ar díreach €8.7m.

Ar feadh tamaill, bhí meáin na hÉireann, cosúil leis an tír i gcoitinne, ag streachailt le fanacht ar snámh. Níor éirigh le cuid acu: tháinig deireadh le hoibríochtaí an Sunday Tribune agus an Irish Star on Sunday in 2011. Rinneadh an cás níos casta arís mar gheall ar theacht chun cinn comhaimseartha na hiomaíochta ó cheathrú iomlán nua: na meáin ar líne. Go luath sna 2000idí, ba bheag nach bhfacthas fógraíocht idirlín mar mhargadh ach faoi 2010 chuir figiúirí ón mBiúró Fógraíochta Idirlín (IAB) luach mhargadh fógraíochta ar líne na hÉireann ag €110m. Agus, i gcodarsnacht le hearnálacha oidhreachta na meán, ba chosúil go raibh fógraíocht ar líne díolmhaithe ón míbhail eacnamaíoch níos leithne. Arís, bunaithe ar fhigiúirí an IAB, shroich an caiteachas iomlán ar líne €340m in 2015 agus €574m in 2018. Agus sáraíonn an figiúr €861m do 2022 go compordach luach carnach an chuid eile de mhargadh fógraíochta na hÉireann.

Éadálacha i ndiaidh na Tarrthála

Tháinig Éire amach as an tarrtháil i mí na Nollag 2013, agus bhain sí méid áirithe ceannais gheilleagraigh dá bharr sin. Tháinig moill ar an laghdú i bhformhór na dtáscairí eacnamaíocha agus faoi 2014 bhí comharthaí athnuaite ann de théarnamh - measartha - eacnamaíoch. Mar gheall air sin, mar aon leis na luachálacha i bhfad níos ísle a cuireadh ar ionaid meán cumarsáide na hÉireann, tháinig spéis athnuaite ó imreoirí idirnáisiúnta in ionaid meán cumarsáide na hÉireann. Nuair a ritheadh an tAcht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, 2014, tugadh isteach go teoiriciúil réimeas i bhfad níos déine maidir le rialáil úinéireachta meán. Ach tháinig tonn sé bliana de chumaisc agus éadálacha láithreach ina dhiaidh sin. Go háirithe, níor chuir na húdaráis ábhartha bac ar cheann acu seo - an Coimisiún nua um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, Airí Cumarsáide leantacha nó Údarás Craolacháin na hÉireann. In 2015, d’íoc an mórchomhlacht cábla Liberty Global €80m le Doughty Hanson, úinéirí TV3, as an stáisiún dhá chainéil, níos lú ná an tríú cuid den méid a bhí leagtha amach ag Doughty Hanson chun cainéal TV3 a fháil in 2006. Bliain ina dhiaidh sin, fuair Liberty Global an tríú cainéal ó Theilifís Ulaidh (UTV), agus rinne siad athbhrandáil ar an ngrúpa go Virgin Media Television Ireland. Ag nach mór an am céanna, i mí Iúil 2016, cheannaigh News Corporation Rupert Murdoch fochuideachta raidió UTV, an Wireless Group, lena sé chainéal áitiúla ar fud na hÉireann. (Thiocfadh laghdú beag ar lorg News Corporation in Éirinn nuair a díoladh Sky Digital agus Sky Television in 2018, ach níor tháinig ach mórchomhlacht meán amháin ó SAM (an chuideachta cábla Comcast) in áit mórchomhlacht eile i margadh na hÉireann. In 2020, dhíol Independent News and Media (IMN) a sciar 50% san Irish Daily Star leis an bhfoilsitheoir REACH PLC ón Ríocht Aontaithe. Faoin stáitse seo, ní riabh IMN féin i lámha na hÉireann a thuilleadh tar éis do na príomh-scairshealbhóirí Denis O’Brien agus Dermot Dermot glacadh le tairiscint 2019 de €145.6m don ghrúpa ón bhfoilsitheoir Beilgeach Mediahuis. Cuireadh imeacht O’Brien ó mhargadh na hÉireann i gcrích in 2021 nuair a dhíol sé Communicorp ina iomláine leis an mbahaemót Gearmánach Bauer Media ar shuim a chreidtear a bheith os cionn €100m.

Mar thoradh air sin, amhail in 2023, níl fágtha ach dornán ionad meán cumarsáide dúchasacha in Éirinn: RTÉ, TG4 agus an Irish Times (níl aon cheann acu ar díol mar gheall ar struchtúir úinéireachta ar leith), Journal Media Ltd agus úinéir an phreasa réigiúnaigh, The Celtic Media Group. I dtuarascáil 2021 de chuid an Choimisiúin um Thodhchaí na Meán, déantar cur síos ar earnáil meán atá i riocht suaitheadh áirithe, agus í ag tabhairt aghaidh ar ioncam atá ag dul i laghad, nó, ar a laghad ioncam cothrom, iomaíocht atá ag méadú i gcónaí ó ardáin ar líne agus tonn de mhífhaisnéis agus de bhréagfhaisnéis. Tá an brú ag méadú freisin maidir le glacadh le comhchruinniú breise úinéireachta mar an praghas chun ionaid meán a choinneáil i mbun gnó. Sa nuashonrú uathu in 2018 maidir lena mbeartas um Úinéireacht agus Rialú, shainaithin an BAI “an inbhuanaitheacht” mar thosaíocht a dhéanann eolas dá gcuid measúnachtaí ar chumaisc meán. Déanta na fírinne, seans go mbeadh sé níos fearr ligean do ghrúpa meán níos mó nuachtán nó stáisiún raidió a cheannach dá n-éireodh ionad meán neamh-inmharthana eacnamaíoch go hiomlán de bheith ag feidhmiú mar rogha eile. 

Sources

Michael Foley “Newspaper advert revenue up by 4.7%” Irish Times 13 Márta 1996, lch.7.

Audit Bureau of Circulation

 • Project by
  FuJo Logo
 •  
  Global Media Registry
 • In cooperation with
  EUROMO
 •  
  Co-funded by European Union